Cites de fonts o bibliogràfiques.


La bibliografia ha de recollir totes les fonts de consultes utilitzades,poden ser documents escrits, documents electrònics o documents àudio-visuals. En qualsevol cas han d'anar degudament citades.

I. Citar documents escrits.

La bibliografia escrita fa referència bàsicament a llibres, articles de revistes o d'altres publicacions, capítols de llibres, etc. Mai posarem llibres que no hem treballat.
Recollim la norma UNE 50-104-94 per a citar documents impresos:
Libro

II. Citar documents electrònics.

La Norma Internacional ISO 690-2 especifica com hem de fer la referència bibliogràfica dels documents electrònics: monografies electròniques, bases de dades i programes d’ordinador.
Hi ha un suplement a la Norma ISO 690-2 que constitueix un document de treball i dóna exemples addicionals per a citar altres tipus de documents electrònics.
Recollim aquestes normes:

A. Monografies electròniques, bases de dades i programes d’ordinador. (Norma ISO 690-2)
web
B. Publicacions electròniques seriades. (Suplement a la norma ISO 690-2).

III. Citar documents àudio-visuals.

Video Per a citar àudio-visuals s’utilitza el mateix model que per als llibres, però indicant a continuació del títol, entre claudàtors, el tipus de suport. És molt recomanable citar al final el que s’anomena detalls materials (VHS, PAL en el cas del vídeo).I. Citar documents escrits.


1. Citar un llibre.
 1. COGNOMS, Nom de l'autor [nom sencer o inicial, els diferents autors separats per (;)].
 2. Títol i subtítol de l'obra (en cursiva).
 3. Traductor; editor, pròleg i notes a cárrec de... (Opcional).
 4. Edició. [Número i data de l'edició a la que ens referim].
 5. Lloc de l'edició: editorial, any. [Si no figura el lloc s'escriu s.l.(sense lloc). L'any és de la primera edició]
 6. Extensió del llibre (Opcional).
 7. Col·lecció; nº (Opcional).
 8. Número de ISBN.

BLOCH, Ernst.. La historia del renaixement. Traducció de Maria Ginés i J.F. Yvars. Edició i pròleg a cura de J.F. Yvars. Segona edició (revisada) 1984. Barcelona: Edicions 62, 1982. 186 pàgines. Col·lecció Clàssics del Pensament; nº 2. ISBN 84-297-1928-8.

BLOCH, Ernst.. La historia del renaixement. Segona edició (revisada) 1984. Barcelona: Edicions 62, 1982. ISBN 84-297-1928-8.

Volver2. Citar un capítol de llibre.
 1. COGNOMS, Nom (de l'autor del capítol [nom sencer o inicial].
 2. Títol i subtítol de l'obra (en cursiva).
 3. En COGNOMS, Nom (autor del llibre) i Títol i subtítol de l'obra (Cursiva).
 4. Lloc de l'edició: editorial, any. [Si no figura el lloc s'escriu s.l.(sense lloc) L'any és de la primera edició]
 5. Situació en la publicació font [Si hi ha més d'un volum, número del volum on es troba el capítol, pàgines, etc].

BLOCH, Ernst.. Capítol IV. Tommaso Campanella. En BLOCH, Ernst.. La historia del renaixement. Barcelona: Edicions 62, 1984. Pàgines 75-87.

Volver3. Citar una obra col·lectiva.
Ens referim a obres en les que hi ha aportacions de diversos autors.
 1. AAVV (Autores diversos). O COGNOMS, Nom dels autors [nom sencer o inicial, els diferents autors separats per (;)].
 2. Títol i subtítol de l'obra col·lectiva (en cursiva)
 3. Nom de qui està a càrrec de l’edició: compilador, coordinador, director de l’obra col·lectiva. (Si no figura al llibre l'ometeu).
 4. Traductor, pròleg i notes a càrrec de..., (Opcional).
 5. Edició. [Número i data de l'edició a la que ens referim].
 6. Lloc de l'edició: editorial, any. [Si no figura el lloc s'escriu s.l.(sense lloc). Si hi ha més d'un volum data d'edició del primer i últim volum. L'any és de la primera edició]
 7. Extensió del llibre [número de pàgines], Si ha més d'un volum. (Opcional)
 8. Col·lecció; nº (Opcional).
 9. Número d'ISBN.

AAVV. Los filósofos y sus filosofías. Direcció J.M. Bermudo. Primera edició. Barcelona: Editorial Vicens-vives, 1983-1983. 3 volums. Col·lecció Vicens-Universidad. ISBN 84-316-2139-7.

Volver4. Citar un assaig dins d'obres col·lectives.
 1. COGNOMS, Nom de l'autor de l'article [nom sencer o inicial].
 2. Títol del capítol o de l'assaig.
 3. AAVV (Autores diversos). O COGNOMS, Nom dels autors [nom sencer o inicial, els diferents autors separats per (;)].
 4. Títol i subtítol de l'obra col·lectiva (Cursiva).
 5. Lloc de l'edició: editorial, any. [Si no figura el lloc s'escriu s.l.(sense lloc). L'any és de la primera edició]
 6. Situació en la publicació font [Si hi ha més d'un volum el número del volum on es troba, el capítol, pàgines, etc].

GONZÁLEZ, Agustín. Kant, la filosofia crítica. En AAVV. Los filósofos y sus filosofías. Barcelona: Editorial Vicens-vives, 1983. Volum II, pàgines 355-388.

Volver5. Citar un diccionari o enciclopèdia.
 1. COGNOMS, Nom de l'autor (si l'obra és de més d'un autor no es posa res).
 2. Títol de l'obra col·lectiva (en Cursiva).
 3. Altres responsabilitats: nom de qui està a càrrec de l’edició, compilador, coordinador, director de l’obra col·lectiva. (Si no figura en el llibre l’ometeu).
 4. Edició. [Número i data de l'edició a la que ens referim].
 5. Lloc de l'edició: Editorial, any. [Si no figura el lloc s'escriu s.l.(sense lloc), i si hi ha més d'un volum es posa la data del primer i últim volum. Si no figura al llibre es posa s.d. (sense data). L'any és de la primera edició].
 6. Extensió del llibre: número de volums que composen l'obra (si hi ha més d'un volum), número de pàgines del llibre.
 7. Col·lecció; número.
 8. Número ISBN.

FERRATER MORA, José. Diccionario de Filosofia. Cinquena edició 1986. Madrid: Alianza Editorial, 1979. 4 Volums. Col·lecció Alianza diccionarios. ISBN 84-206-5299-7

Gran Enciclopèdia catalana. Edicions 62 (a partir del volum IV, Enciclopèdia Catalana S.A) Barcelona 1969-1980. 15 volums.

Volver6. Citar un article de diccionari o enciclopèdia.
 1. COGNOMS, Nom de l’autor de l’article [nom sencer o inicial].
 2. Títol de l'article o entrada.
 3. COGNOMS, Nom de l'autor (si l'obra és d'un autor). O En AAVV (Autores diversos), o COGNOMS, Nom dels autors [els diferents autors separats per (;)].
 4. Títol de l'obra (Cursiva).
 5. Edició [número i data de l’edició a la que ens referim].
 6. Lloc de l'edició: editorial, any. [Si no figura el lloc s'escriu s.l.(sense lloc). L'any és de la primera edició]
 7. Situació en la publicació font: número de volum, número de pàgines. [Si hi ha més d'un volum el número del volum on es troba l'article].

FERRATER MORA, José. Analítica. FERRATER MORA, José. Diccionario de Filosofia. Cinquena edició 1986. Madrid: Alianza Editorial, 1979. Volum I, pàgines 139-140.

Volver7. Citar una revista.
 1. Títol (Cursiva).
 2. Responsabilitat de la revista.
 3. Edició.
 4. Identificació del fascicle (data i/o número).
 5. Lloc de l'edició: editorial, any. [Si no figura el lloc s'escriu s.l.(sense lloc)]
 6. Sèrie (Opcional).
 7. Nota (Opcional).
 8. Número ISSN.

José Luis L. Aranguren. Propuestas morales: problematicidad y actitud ética. Anthropos. Revista de documentación científica de la cultura. Enero de 1988, número 80. Barcelona: Editorial Anthropos, 1988. ISSN 0211-5611.

Volver8. Citar un article de revista.
 1. COGNOMS, Nom [de l'autor, inicials o sencer].
 2. "Títol de l'article o assaig"
 3. Col·laboradors a l'article (Opcional).
 4. Títol de la revista (Cursiva).
 5. Edició.
 6. Any, volum, número,
 7. pàgines en qui apareix l'article.

GUISAN, Esperanza. J.L.L. Aranguren: Propuestas morales. José Luis L. Aranguren. Propuestas morales: problematicidad y actitud ética. Anthropos. Revista de documentación científica de la cultura. Enero de 1988, número 80. Páginas 54-55.

Volver9. Citar un congrés.
 1. COGNOMS, Nom de l'autor [inicials o sencer].
 2. Títol (Cursiva).
 3. Altres responsabilitats (Opcional).
 4. Lloc d'edició: Editorial, any.
 5. Extensió (Opcional).
 6. Número d'ISBN.

MIRALLES, Carles (ed). Actes del Seminari de Correcció de textos : Servei de Correcció de l'Institut d'Estudis Catalans: 26 de març de 1999. Coordinades per Josep M: mestres. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1999. 63 p. ISBN 84-7283-479-4.

Volver10. Citar una ponència d'un congrés.
 1. COGNOMS, Nom [Autors del capítol, inicials o sencer separats per ;].
 2. Títol del capítol.
 3. Autoria del congrés.
 4. Títol del congrés (Cursiva).
 5. Lloc: Editorial, any de publicació.
 6. Pàgines.

VIDAL, Karina. Academic listening and vocabulary acquisition. In Frances Luttikhuizen (editora). III congrés internacional sobre llengües per a finalitats específiques EASE Seminar, 8,9 i 10 de setembre de 1999 Canet de mar. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2000. p. 327-331.

Volver11. Citar una tesi doctoral.
 1. COGNOMS, Nom [de l'autor, nom amb inicials o sencer]
 2. Títol (Cursiva).
 3. Altres responsabilitats: director de Tesis, etc. (Opcional).
 4. Edició.
 5. Lloc d'edició: Editorial, any.
 6. Extensió (Opcional).
 7. Notes (Opcional).

RUSIÑOL ESTRAGUES, Jordi. El estudiante universitario frente al examen estres y afrontamiento. Dirigida per Dra. Juana GÓMEZ BENITO; Dr. Manuel VALDEZ MIYAR. Universitat de Barcelona. Facultat de Psicologia. Departament de Psiquiatria i Psicobiologia Clínica. Coma-ruga 1991. 266 pàgines.

VolverII: Citar documents electrònics.


A. Monografies electròniques, bases de dades i programes d’ordinador. (Norma ISO 690-2)

A1. Citar un document complet.
 1. Responsabilitat principal: COGNOMS, Nom de l'autor [nom sencer o inicial, els diferents autors separats per (;)].
 2. Títol [Cursiva] (Obligatori).
 3. Tipus de suport [en línea /Cd-rom/ cinta magnètica/ disc/ disquet](Obligatori).
 4. Responsabilitat secundaria (Opcional).
 5. Edició (Obligatori).
 6. Lloc de publicació (Obligatori).
 7. Editorial (Obligatori).
 8. Data d'Edició. (Obligatori).
 9. Data d'actualització/revisió. (Obligatori).
 10. Data de la cita o consulta. (Obligatori per a documents en línea).
 11. Sèrie (Opcional)
 12. Notes (Opcional).
 13. Disponibilitat i accés [Disponible en ] (Obligatori per a documents en línea).
 14. Número normalitzat [ISBN, ISSN] (Obligatoti).

CARROLL, Lewis. Alice's Adventures in Wonderland [en línia]. Texinfo ed. 2.1. [Dortmund, Germany] : WindSpiel, noviembre 1994 [citat 10 febrer 1995]. Disponible en World Wide Web: http://www.germany.eu.net/books/carroll/ alice.html>. També disponible en Internet en versions PostScript y ASCII: .

Meeting Agenda [en línia]. Gif-sur-Yvette (France) : Centre d'Etudes NuclÚaires, Saclay Service de Documentation, March 1991- [citat 30 setembre 1992]. Actualizació bimensual. Format ASCII. Disponible a través de QUESTEL.

Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology [en línia]. 3rd ed. New York : John Wiley, 1984 [citat 3 gener 1990]. Disponible a través de: DIALOG Information Services, Palo Alto (Calif.).

AXWORTHY, Glenn. Where in the World is Carmen Sandiego? [disquet ]. Versió per a IBM/Tandy. San Rafael (Calif.) : Broderbund Software, 1985. 1 disquet; 5 1/4 pulg. Acompanyat de: 1986 World Almanac and Book of Facts. Requisits del sistema: IBM/Tandy compatibles; 128 kB RAM; MS DOS 2.0, 3.0 sèrie; se necesita adaptador gráfic. Diseñadors: Gene Portwood and Lauren Elliott.

VolverA2. Citar part d’una monografia electrònica, de bases de dades o de programes d'ordinador.
 1. Responsabilitat principal (del document base): COGNOMS, Nom de l'autor [nom sencer o inicial, els diferents autors separats per (;)].
 2. Títol (del document base) [Cursiva] (Obligatori).
 3. Tipus de suport [en línea /Cd-rom/ cinta magnètica/ disc/ disquet](Obligatori).
 4. Responsabilitat secundaria (del document base) (Opcional).
 5. Edició (Obligatori).
 6. Lloc de publicació (Obligatori).
 7. Editorial (Obligatori).
 8. Data d'Edició. (Obligatori).
 9. Data d'actualització/revisió. (Obligatori).
 10. Data de la cita o consulta. (Obligatori per a documents en línea).
 11. Capítol o designació equivalent (de la part) (Obligatori).
 12. Títol (de la part) (Obligatori)
 13. Numeració dins del document base (Obligatori).
 14. Localització dins del document base (Opcional)
 15. Notes (Opcional).
 16. Disponibilitat i accés [Disponible en ] (Obligatori per a documents en línea).
 17. Número normalitzat [ISBN, ISSN] (Obligatoti).

BICC British Company. Financial Datasheets [en línia]. Hampton (Middlesex, U.K.) : ICC Online, 1992, actualizat 3 març 1992 [citat 11 març 1992]. Robert Maxwell Group PLC. Nº de acccés 01209277. Disponible a través de: DIALOG Information Services, Palo Alto (Calif.).

CARROLL, Lewis. Alice's Adventures in Wonderland [en línia]. Texinfo. ed. 2.2. [Dortmund, Alemania] : WindSpiel, noviembre 1994 [citat 30 març 1995]. Chapter VII. A Mad Tea-Party. Disponible en World Wide Web: .

VolverA3. Citar col·laboracions o capítols en monografies electròniques, en bases de dades o en programes d’ordinador.
 1. AAVV (Autores diversos). O COGNOMS, Nom dels autors [nom sencer o inicial, els diferents autors separats per (;)].
 2. Títol i subtítol de l'obra col·lectiva (en cursiva)
 3. Nom de qui està a càrrec de l’edició: compilador, coordinador, director de l’obra col·lectiva. (Si no figura al llibre l'ometeu).
 4. Traductor, pròleg i notes a càrrec de..., (Opcional).
 5. Edició. [Número i data de l'edició a la que ens referim].
 6. Lloc de l'edició: editorial, any. [Si no figura el lloc s'escriu s.l.(sense lloc). Si hi ha més d'un volum data d'edició del primer i últim volum. L'any és de la primera edició]
 7. Extensió del llibre [número de pàgines], Si ha més d'un volum. (Opcional)
 8. Col·lecció; nº (Opcional).
 9. Número d'ISBN.

Belle de Jour. En Magill's Survey of Cinema [en línia]. Pasadena (Calif.) : Salem Press, 1985- [citat 1994-08-04]. Nº. Accées no. 0050053. Disponible a través de: DIALOG Information Services, Palo Alto (Calif.).

MCCONNELL, WH. Constitutional History. En The Canadian Encyclopedia [CD-ROM]. Versió Macintosh 1.1. Toronto : McClelland & Stewart, 1993. ISBN 0-7710-1932-7.

VolverB. Publicacions electròniques seriades. (Suplement a la norma ISO 690-2).

B1. Citar publicacions seriades completes.
 1. Títol [Cursiva] (Obligatori).
 2. Tipus de suport [en línea /Cd-rom/ cinta magnètica/ disc/ disquet](Obligatori).
 3. Edició (Obligatori).
 4. Lloc de publicació (Obligatori).
 5. Editorial (Obligatori).
 6. Data de publicació. (Obligatori).
 7. Data de la cita o consulta. (Obligatori per a documents en línea).
 8. Sèrie (Opcional)
 9. Notes (Opcional).
 10. Disponibilitat i accés [Disponible en ] (Obligatori per a documents en línea).
 11. Número normalitzat [ISBN, ISSN] (Obligatoti).

Journal of Technology Education [en línea]. Blacksburg (Va.) : Virginia Polytechnic Institute and State University, 1989- [citado 15 marzo 1995]. Semi-annual. Disponible en Internet: . ISSN 1045-1064.

Profile Canada [CD-ROM]. Toronto : Micromedia, 1993- . The Canadian Connection. Acompañado de: User's guide. Requisitos del sistema: IBM PC o compatible; MPC Standard CD-ROM drive; DOS 3.30 o superior; 490 kB RAM; MS-DOS Extensiones 2.1 o superior. Trimestral.

VolverB2. Citar articles i altres col·laboracions.
 1. Responsabilitat principal (de la col.laboració): COGNOMS, Nom de l'autor [nom sencer o inicial, els diferents autors separats per (;)].
 2. Títol (de la col.laboració) (Obligatori).
 3. Títol de la revista [Cursiva] (Obligatori)
 4. Tipus de suport [en línea /Cd-rom/ cinta magnètica/ disc/ disquet](Obligatori).
 5. Edició (Obligatori).
 6. Número de fascicle (Obligatori).
 7. Data de actualització/revisió. (Obligatori).
 8. Data de la cita o consulta. (Obligatori per a documents en línea).
 9. Localització dins del document base (Obligatori)
 10. Notes (Opcional).
 11. Disponibilitat i accés [Disponible en ] (Obligatori per a documents en línea).
 12. Número normalitzat [ISBN, ISSN] (Obligatoti).

STONE, Nan. The Globalization of Europe. Harvard Business Review [en línea]. Mayo-junio 1989 [citado 3 septiembre 1990]. Disponible en: BRS Information Technologies, McLean (Va.).

PRICE-WILKIN, John. Using the World-Wide Web to Deliver Complex Electronic Documents: Implications for Libraries. The Public-Access Computer Systems Review [en línea]. 1994, vol. 5, no. 3 [citado 1994-07-28], pp. 5-21. Disponible en Internet: . ISSN 1048-6542.

VolverIII. Citar documents àudio-visuals.

C. Citar àudio-visuals.
 1. COGNOMS, Nom de l'autor[els diferents autors separats per (;)].
 2. Títol i subtítol de l'obra (Cursiva).
 3. Tipus de suport : Microfitxa, vídeo, etc.
 4. Traductor; edició a càrrec de ... (Opcional).
 5. Edició (Número i data de l'èdició a la que ens referim).
 6. Lloc de l'edició: editorial, any. [Si no figura el lloc s'escriu s.l (sense lloc). L'anay és de la primera edició].
 7. Temps de durada de l'àudio-visual (Opcional)
 8. Col.lecció; número (Opcional).
 9. Detalls material (VHS, PAL, etc)
 10. Número d'ISBN.

TORRES, J. (1993). Extracció automàtica de paral·lelisme en bucles seqüencials numèrics amb recurrències [Microfitxa]. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya, 1994. Tesi doctoral, Departament d’Arquitectura de Computadors, Universitat Politècnica de Catalunya.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. (1990). UPC informació general [Vídeo]. Realització: Neovideo. Barcelona: la Universitat. 1 videocasset (VHS).

Volver

sophipolis.migueb.com
Miguel Herreros Navarro