foto 21 
       El pensador de Rodin

Consideracions per a l'elecció del tema.

Amb independència del tema que es triï i de com es faci, és imprescindible que hagi un intercanvi d’opinions amb el tutor del treball de recerca per tal d’orientar bé l’elecció del tema.
És convenient que estiguem motivats per treballar el tema i que el professor tutor doni el vist i plau a la nostra elecció. És molt important una bona entesa alumne-professor tutor.

A l’hora d'escollir un tema per a fer el treball podem deixar-nos orientar pels diferents Departaments o professors que poden suggerir possibles temes a triar. O podem ser nosaltres els que proposem el tema a treballar. Abans de fer l’elecció del tema, és important que valorem les nostres capacitats per treballar-lo. Ja hem dit que és important agafar un tipus de treball que estiguem capacitats per fer, igual passa amb el tema. Ens ajudarà a fer una bona tria temàtica tenir presents els factors subjectius i objectius des dels quals afrontem l’elecció.

Factors subjectius:

foto 22
      El somni de la raó produeix monstres, de Goya.
      Que la nostra reflexió no els produeixi.
 1. Que el tema sigui del nostre interès.
  • Que tingui a veure amb les nostres afeccions, vocacions, etc.
 2. La nostra preparació, coneixements.
  • Que tinguem coneixements previs sobre el tema o matèria a treballar.
  • Que les fonts que s’hagin de consultar estiguin al nostre abast cultural. Per exemple, de vegades ens plantegem fer una investigació sobre temes relacionats amb psicopatologies sense tenir presents el vocabulari i els coneixements que es requereix per consultar llibres de psicopatologia.
  • Que tinguem coneixement de les ciències auxiliars (estadística, metodologia) que calgui per fer el treball. El desconeixement d’aquestes ciències auxiliars ens impossibilita per fer un treball experimental en l’àrea de les ciències socials.
 3. Les nostres aptituds i capacitats.
  • Si volem treballar un tema que requereix uns coneixements i/o habilitats que encara no tenim i que són necessaris per fer un tractament seriós del tema. Llavors hem de valorar la nostra capacitat d’adquirir un domini suficient de tots aquests coneixements dintre del temps que disposem. Si ens veiem capaços haurem de començar a preparar-nos ja, si considerem que no ens en sortirem, millor donar un enfocament diferent al tema o triar-ne un altre. Sempre resulta útil tenir un canvi d’impressions amb el tutor de recerca per fer aquesta valoració.

Factors objectius:

 1. Que les fonts i la bibliografia que s’hagin de consultar estiguin al nostre abast físic.
  • Que es trobin en llibreries, en biblioteques a les quals puguem anar per accessibilitat al públic, distància, temps, etc. Per exemple, cal valorar el següent: els alumnes de batxillerat poden accedir sense problemes a la biblioteca de l'Institut i a les públiques però aquestes tenen uns fons de llibres que de vegades resulten insuficients per fer un treball de recerca. És a les biblioteques universitàries on trobarem informació més especialitzada, fins i tot existeix un acord de préstec interbibliotecari que permet tenir accés a llibres d'altres facultats, universitats inclòs estrangers. L'inconvenient és que a aquests serveis només tenen accés els alumnes universitaris, el públic simplement té dret a consulta en sala.
sophipolis.migueb.com
Miguel Herreros Navarro