Models d'investigació: lògico-matemàtic, experimental, sobre base documental.

foto 11 
  Habitación de Woolsthorpe Manor,
  donde nació Newton. Sobre la mesa
  la tercera edición de los Principia.
  En el alféizar de la ventana, 
  su telescopio reflector.
Podem parlar de tres metodologies clarament diferenciades per a fer un treball de recerca, cadascuna d’elles relacionada amb diferents àrees de coneixement:
 • El primer model de treball està relacionat amb les ciències formals i el mètode lògicodeductiu. És propi de les investigacions relacionades amb les ciències pures (matemàtiques i lògica): treballen amb entitats sense existència real, creades per definició (axioma) a partir de la qual es dedueixen racionalment les seves propietats. Utilitza bàsicament el axiomes, els teoremes, la deducció i la demostració com a eines de treball.
  Anomeno un treball que segueix aquest model treball lògico-matemàtic.

 • El segon model de treball està relacionat amb les ciències fàctiques i el mètode hipoteticodeductiu. És propi de qualsevol investigació en el camp de les ciències empíriques: investigacions en laboratori, experiments científics i estudis de camp.
  Sol ser anomenat treball experimental.

 • El tercer model és propi de l’àrea d’humanitats. Treballa a partir de dades recollides en fonts documentals, és un treball de revisió i estudi bibliogràfic.
  L’anomeno treball sobre base documental.


Amb independència del model que utilitzem, un bon treball de recerca requereix l’estudi previ de l’estat de la qüestió que volem treballar, per tal de tenir un punt de partida i de no repetir el que ja s’ha dit. Això ens portarà a fer una investigació bibliogràfica sobre el tema a treballar. I ha de subministrar elements per a la verificació i la refutació de les hipòtesis que presenti.

Treball experimental.

foto 12
  Tintes fuoroscentes modulan la longitud
  de onda de un rayo láser És un treball de caràcter pràctic. L’investigador realitza experiments o observacions empíriques per tal d’extreure'n dades, analitzar-les i poder fer el seu estudi.

Aquest tipus de treball requereix un bon coneixement i domini de la metodologia científica.
 • Per fer un treball experimental hem d’aplicar el mètode hipotètico deductiu.
 • Si fem un treball que pertany a les ciències fàctiques naturals haurem de tenir coneixement del model nomològico deductiu.
 • I si el treball correspon a les ciències socials haurem de conèixer el model empiricoanalític tant qualitatiu com quantitatiu.
Un treball experimental pertany a una àrea científica, ja sigui de ciències naturals o socials.

Treball sobre base documental.

foto 13 Dibuix de Karl Marx És un treball de caràcter teòric. L’investigador treballa a partir de documents (textos, estadístiques, objectes o altres fonts), dels quals extreu informació per a fer el seu estudi.
Un treball sobre base documental no aplica el mètode científic hipotètico-deductiu, però sí s’organitza d’acord amb unes regles o metodologia d’investigació que faci d’aquest treball una investigació seriosa i amb credibilitat. Si és així aquest treball es considera un “treball científic” però ara la paraula “científic” té unes connotacions diferents que en el camp de les ciències.
Qualsevol investigació teòrica, sigui científica o humanística, desenvoluparà un treball d'aquesta mena. Però, es pot dir que aquests tipus d'investigacions són pròpies de l'àrea d'humanitats donada la seva naturalesa documental. I que es pot plantejar dintre de l’àrea de ciències com alternativa a treball d’experimentació.
sophipolis.migueb.com
Miguel Herreros Navarro