Una introducció al Treball de Recerca
en l'àmbit de la Filosofia
i de les Humanitats en general

foto 1 
    Rousseau rebut en els Camps
    Elíseos per Montaigne

Presentació

Aquesta web neix amb la intenció de ser una guia perquè ens orienti en l’elaboració d’un treball de recerca en l’àmbit humanístic, en concret en l’àrea de filosofia. Va dirigida en particular als alumnes de batxillerat, i en general a qualsevol persona que vulgui iniciar-se en una recerca filosòfica. També pot servir de guia, ajuda o suport per als professors tutors de recerca, ja que poden utilitzar-la com a eina que faciliti el seu treball.

La web està en fase d’elaboració. Els continguts que ara apareixen constitueixen la part introductòria a “Manual bàsic per a l’aprenent d’investigador filosòfic: una introducció al treball de recerca en l’àmbit de la filosofia i les humanitats en general”.

  • Hi ha una primera part teòrica que vol ser una reflexió general sobre el treball de recerca i el seu mètode, independentment de si el treball és d'àmbit científic o humanístic. Parlem de les ciències, ens apropen al seu mètode d’investigació, i fem una reflexió sobre el saber filosòfic. Tot això per entendre que tot treball de recerca ha de seguir el mètode de coneixement del camp al qual pertany. Finalment mostrem els dos tipus d'investigació que es poden fer: “d'experimentació” i de "recerca bibliogràfica”, i els caracteritzem.

  • La segona part és pràctica. Mostra les metodologies de recerca, per centrar-se en l’àrea de filosofia: desenvolupa en què consisteix una investigació que treballa amb documents i els tipus de treball que podem fer (d’anàlisi i de síntesi). Aquesta informació i les orientacions que dóna la pàgina web ens ha d’ajudar a triar el tema i l’enfocament. En vistes a això, també es proposa un llistat de possibles temes i enfocaments de treballs relacionats amb l’àrea de filosofia.

De cap manera aquest "Manual..." pretén ser una guia tancada de treball, sinó una guia d’orientació feta des de la meva experiència i alhora oberta a altres experiències. Per tal d’enriquir-la s'agrairan les aportacions o els suggeriments que es vulguin fer. Podeu fer-me-les arribar a la meva adreça.
sophipolis.migueb.com
Miguel Herreros Navarro