Diferents visions d'un tema teòric i històric

foto 28
       Vista de Plató i Aristòtil
       del quadre L'Escola d'Atenes,
       de Rafael.

Quadre resum.

A
Tema
Teòric
A1. Visió panoràmica d'un tema teòric
A2. Visió monogràfica d'un tema teòric

B
Tema
Històric
B1. Visió panoràmica d'un tema històric
B2. Visió monogràfica d'un tema històric
B3. Exposició comparativa d'un tema històric


A. Visions d'un tema teòric.

Si volem treballar un concepte teòric, llavors haurem de decidir-nos entre una visió panoràmica o una visió monogràfica.

A1. Visió panoràmica d'un tema teòric.
Un tema panoràmic molt general s'ha d'acotar, per exemple, si volem treballar el tema La problemàtica de la llibertat, serà millor si l'acotem dintre d'un període determinat o un context delimitat. I podem incloure la paraula "panoràmica" en el títol, podria ser Panoràmica de la problemàtica de la llibertat al segle XIX.

Una visió panoràmica d'un tema teòric es planteja com a exposició general d'un concepte, idea, problemàtica, etc. Pot centrar-se en ...

 • L'estudi de les característiques generals d'una idea, concepte, problemàtica dintre d'una àrea o matèria, exemples:
  - La llibertat dintre de la dimensió política: relació individu i Estat
  - La intel·ligència humana segons la psicologia contemporània.
  - El concepte de classe en la sociologia contemporània.

 • L'estudi de l'evolució d'una idea, concepte, problemàtica, pensament dintre d'una època, exemples:
  -El problema de la llibertat d'acció humana en la sociologia contemporània: determinisme, llibertarisme.
  - L'evolució de la idea de ciència al segle XX.

 • L'estudi general d'una idea, concepte, problemàtica en diferents matèries o àrees, exemples:
  - Panoràmica de la problemàtica sobre la llibertat: del segle XV al XIX.
  -L'amor: aproximació al concepte des de diferents perspectives.

 • Etc.

A2. Visió monogràfica d'un tema teòric.
Aprofundeix en l'estudi d'aspectes concrets d'una problemàtica, concepte o idea abstracta, com per exemple, l'acció humana, la ciència, la veritat, etc. L'estudi pot centrar-se en...

 • En l'estudi d'un àrea o matèria, exemples:
  - Visió de la naturalesa humana a partir de la ciència actual: teoria del Big Bang, la teoria a l'origen molecular de la vida i la teoria de l'evolució: conseqüències filosòfiques.
  - Teories de la veritat i la seva justificació filosòfica.

 • En l'estudi d'un concepte, idea, etc, dintre d'un autor, exemples:
  - El dret primitiu en les societats salvatges segons Malinowski.
  - El símbol en E. Cassirer.
  - El concepte de "classe" en R. Dahrendorf i en la corrent conflictivista de la sociologia.
  - El problema ment-cervell en Mario Bunge
  - Jo i cervell en John C. Eccles. A

 • En l'estudi d'un concepte, idea, etc, dintre de diferents, matèries o àrees, exemples:
  - Ciència, biotecnologia i reproducció humana: avanços, perills i qüestions ètiques.
  - El concepte de llibertat en contextos científics i filosòfics.

 • Etc.

B. Visions d'un tema històric.

Si volem treballar un període històric, llavors haurem de decidir-nos entre una visió panoràmica, una visió monogràfica o un estudi comparatiu.

B1. Visió panoràmica d'un tema històric.
Mostra una visió de conjunt d'una època o període, aprofundeix en el seu pensament, explica les seves característiques, aspectes més rellevants, autors més significatius, influències, fa comparacions amb altres autors / èpoques, etc. Bàsicament pot tractar-se de ...

 • L'estudi de les característiques generals d'un moviment en un període, exemples:
  - La relació cos-ànima en el pensament racionalista dels segles XVII al XVIII.
  - La filosofia de la sospita al segle XX: Freud, Marx, Nietzsche.

 • L'estudi de l'evolució d'una idea o pensament dintre d'una època, exemples:
  - La idea de llibertat al Renaixement: llibertat individual, volitiva, política, religiosa i filosòfica.
  - Les visions del món a l'edat mitjana: D'Agustí d'Hipona a Tomàs d'Aquino.

 • L'estudi d'un concepte o conceptes clau dintre d'una època o escola o en diferents períodes, exemples:
  - Concepció de la naturalesa social en el pensament clàssic: d'Aristòtil a Rousseau.
  - Tres visions de la historia: Agustí d'Hipona, Vico i Voltaire.

 • Etc.

B2. Visió monogràfica d'un tema històric.
És un estudi que es centra en un autor o aspecte de la seva obra, explica i aprofundeix el tema, mostra les influències, l'evolució del pensament, etc. Pot tractar-se de ...

 • L'estudi d'un concepte dintre de l'obra d'un autor, exemples:
  - L'evolució de la teoria psicoanalítica en Freud.
  - L'evolució de la idea de Be en l'obra de Plató.

 • L'estudi d'una obra concreta de l'autor o part d'ella, exemples:
  - El concepte de llibertat en l'obra "Sobre la llibertat" de MILL, J. S.
  - L'amor en el "Convit" de Plató.
  - L'Estat ideal en Plató en la "República".

 • L'estudi de pàrt de les obres o una part del pensament de l'autor, exemples:
  - La filosofia política de J. Locke.
  - Rabelais i la llibertat individual.
  - La teoria de les substàncies en Descartes.
  - L'ultim període del pensament de Plató: ètapa crítica.

 • L'estudi d'un concepte o conceptes clau dintre d'un escola filosòfica o època concreta, exemples:
  - El concepte de Lógos en la filosofia presocràtica.
  - El concepte de substància material en l'empirisme anglès als segles XVII.-XVIII.
  - La filosofia política dels segles XVI al segle XVIII.
  - El tractament del problema ment-cervell en la psicologia actual.

 • L'estudi dels antecedents i influències d'un autor: en una obra, una part de la seva obra, el seu pensament, etc, exemples.
  - El mètode cartesià: antecedents i influències.
  - Influències pitagòriques en la doctrina de Plató.

 • L'estudi de la relació d'un autor amb la seva època, exemples:
  - El pensament d'Epicur com filosofia de l'època hel·lenistica.
  - La filosofia de Plató com resposta a la problemàtica del pensament presocràtic i sofista.

 • Etc.

B3. Estudi comparatiu d'un tema històric.
Pot considerar-se un estudi monogràfic en el que comparem el pensament, obres, teories de dos o tres autors de la mateixa o diferent època, amb l'objectiu de mostrar i explicar diferències i similituds, influències, etc, exemples:
- El problema de la llibertat en Agustí d'Hipona i Tomàs d'Aquino.
- El contractualisme anglès enfront del de seves colònies americanes en la segona meitat del segle XVII.
- El compromís del filòsof amb l'acció política al pensament antic: Plató i Epicur.
sophipolis.migueb.com
Miguel Herreros Navarro