Tipus de treball sobre base documental: anàlisi o síntesi.

foto 16 Els llibres
  de capçalera de wittgenstein.
Com hem dit parlem de dos tipus de treball sobre base documental: d’anàlisi (investigació) i de síntesi (compilació).

Treball d’anàlisi o investigació.

foto 17 
  Edició crítica de 
  la física d'Aristòtil Un treball d'anàlisi treballa amb fonts o materials de primera mà i/o inèdits. Són treballs originals, en el sentit que han de dir coses que encara no s’han dit sobre el tema o revisar amb una òptica diferent el que fins ara s’ha dit. Un treball d'investigació en l’àrea d’humanitats pot ser:
 • Trobar una nova manera de llegir i comprendre un text clàssic.
 • Localitzar un manuscrit que ens dóna un nou enfocament l’autor.
 • Revisar els anteriors estudis sobre el tema amb l’objectiu de proposar una reorganització sistemàtica de les idees disperses pels diferents i variats textos. Un treball d’aquesta mena pot considerar-se un treball de compilació de caràcter científic.
Exemples concrets de treballs científics d'anàlisis són:
 1. "Monografia: estudi elaborat d’un tema (inclòs en varis volums), però limitat en l'espai o en el temps.
 2. Edició de text: publicació d’un text, degudament anotat i precedit d’un estudi.
 3. Col.lecció documental: recopilació de documents acompanyats d’un estudi.
 4. Recensió crítica: resum d’un treball científic amb valoració (positiva o negativa) del mateix.”
(ROMANO, D. Elementos y técnica del trabajo científico. Octava edició 1987. Barcelona: Editorial Teide, 1973. Pàgina 69).

Treball de síntesi, exposició o compilació.

Un treball de síntesi o compilació es caracteritza per donar una visió de conjunt del tema. Treballa materials de segona mà i no materials de primera mà o fonts. Ha de fer una revisió crítica de la bibliografia existent sobre el tema que investiga. Ha d'exposar el tema amb claredat, intentant relacionar els diversos punts de vista, i, a la vegada, oferir una panoràmica intel·ligent i interessant del tema.
Es poden distingir tres tipus bàsics de treball de síntesi en funció de les persones a qui vagi dirigit o per a qui els hi resulti útil:

Treball científic.
foto 18 
          Recensió de la Física d'aristòtil Ha de donar a conèixer el tema amb profunditat, claredat i precisió. Ha de tenir cura del vocabulari específic, i tractar amb profunditat i detall la problemàtica. No ha de quedar-se en una simplificació general i exposició de les idees principals, sinó aprofundir en les diferents visions que hi hagi d’una problemàtica per subtils que siguin les diferències, i fer una valoració crítica i donar raons de les distintes teories. Tot amb claredat i proporcionant elements per a contrastar les afirmacions que es facin.

Un treball científic és un treball que reuneix, relaciona, compara i comenta les opinions expressades per altres autors sobre un tema, i ha de resultar útil als especialistes. I ho serà si és un treball original, és a dir, si mai s’ha fet un treball d’aquesta mena sobre el tema, o be reuneix, relaciona, compara, comenta les últimes aportacions encara no sintetitzades.

Alguns exemples concrets de treballs científics de síntesis són:
 1. "Manual: -no ha d'entendre's com a sinònim de “llibre de text”- compendi d'allò substancial d’una matèria, en què es contrasten i raonen les teories (de vegades prenent partit per una d’elles).
 2. Estat de la qüestió: exposició d’una problemàtica de conjunt, amb valoració crítica de les distintes teories.
 3. Article de diccionari: resum d’un tema, amb desenvolupament preferentment informatiu, és a dir, amb gran abundància de dades.
 4. Recensió: resum ampli i objectiu d’un treball científic.”

(ROMANO, D. Elementos y técnica del trabajo científico. Octava edició 1987. Barcelona: Editorial Teide, 1973. Pàgina 68).

Treball de divulgació.
foto 19 
          Llibre de divulgació 
          del pensament d'Aristòtil. Ha de donar a conèixer el tema amb claredat i de forma atractiva. Ha de ser un compendi de les idees (o teories) principals, i ha de simplificar, generalitzar i exposar les idees amb claredat, i contrastar-les donant raons de les diferents teories. Serà un bon treball de divulgació si mostra el que es considera bàsic i imprescindible per a tenir una idea clara del tema a nivell de no especialistes.

Un treball de divulgació ha de resultar útil a persones no especialistes en el tema. S’ha d’entendre per no especialistes tant persones que poden tenir un cert coneixement del tema, encara que no molt profund, com persones amb certes idees generals i poc estructurades del tema; i fins i tot, persones sense cap idea sobre el tema. Però si ens volem dirigir a aquestes últimes fora més encertat fer un treball didàctic.

Treball didàctic.
foto 20
          Llibre de divulgació 
          del pensament d'Aristòtil. Ha d'exposar un tema de forma que pugui ser estudiat per altres. Ha de ser una exposició del tema que presenti les idees principals, sense aprofundir en els temes secundaris, amb l’objectiu de deixar clares les quatre idees bàsiques del tema, perquè puguin ser apreses amb seguretat i facilitat.

Un treball didàctic resultarà útil a persones no especialistes en el tema i/o que no tinguin cap coneixement sobre el tema i s’apropin per primer cop a ell.

Recomanació.

Una regla important que s'ha de tenir present per a elegir el tipus de treball que volem fer és que estigui al nostre abast.

Un treball d'anàlisi està fora de l'abast d'un alumne de batxillerat, és propi d'una tesi doctoral o del treball d'un investigador experimentat. Pels seus coneixements i capacitats aquest alumne està més preparat per fer un treball de síntesi, en concret un treball de divulgació o didàctic i no un treball de caire científic. És per això que us recomano orientar la vostra tria en aquest sentit. No obstant aquest suggeriment, vosaltres heu de fer l'elecció, seria bo que amb ajuda del professor tutor.
sophipolis.migueb.com
Miguel Herreros Navarro